Gaabo Motho go thebe phatswa.

Serepudi sa tsa thutô se tswêlêla go aparêlwa ke leru le lentsho kwa unibesithing ya Bokone Bophirima, Khampase ya Mahikeng

0 124

Go latela dintsho tsa ngwaga le ngwaga tseo Unibesithi ya Bokone Bophirima kwa Khampaseng ya Mafikeng e ntse e tsweletse go ka di itemogela seshweng jaana, loso le ne la phirimisa ditôrô tsa go bona setlhopa sa boeteledipele jwa kgotlha-kemedi ya baithuti ya ngwaga wa 2018/19 e fetsa mo kantorong ba santse ba le lesome le botlhano.

Seno se latela morago ga gore Sophy ”Sophiatown” Monanyane a kgaogane le botshelo jo bo ka kwano ka di 4 Mopitlwe 2019 morago ga go lwala.

Baithuti go tswa Khampaseng Mahikeng ya Unibesithi ya Bokone Bophirima ba felegetsa Sophy Monanyane. Setshwantsho: Se rebotswe (supplied)

Sophy Monanyane, yo o neng a dira ngwaga wa bone wa dithutô tsa thutô ebile e le motlhankela wa dikgang tsa sesheng tsa khampase, o fentse ditlhopho mo ngwageng yo o fetileng morago ga go romiwa ke lekoko la sepolotiki la baithuti leo le itsegeng ka EFFSC Ko khampaseng ya Mafikeng.

Baithuti ba Unibesithi ya Bokone Bophirima segolo-se-tona bao ba tswang kwa Khampaseng ya Mafikeng ba ne ba thologetse kwa Hammanskraal go ya go felegetsa moeteledipele wa bone.

Ka fa go je lengwe mo tsamaong ya beke e e fetileng ka nako ya tirelo segopotso eo ene e kopanetswe ya ga Sophy Monanyane le Boitumelo Marumo wa ngwaga wa bobedi wa dithuto tsa borutabana, ka labone, Moporesidente wa Bosetšhaba wa EFFSC; Peter Keetse a ne a tla ka namana kwa sethêông le go neelana ka molaetsa wa matshidiso go baithuti ba Unibesithi ya Bokone Bophirima ko khampaseng ya Mahikeng.

Modulasetilo wa lekala la EFFSC kwa Khampaseng ya Mahikeng Refentse Motale a re seno ke tatlhegelo e e kgolo mo go bone jaaka mokgatlho gape le Unibesithi. Refentse o tlhalositse Sophy jaaka segatlhamelamasisi fa go ne go tla mo mererong e e amang baithuti.

Sophy o robaditswe kwa legaeng la gagwe la le ruri kwa a belegetsweng gôna kwa Hammanskraal.