Gaabo Motho go thebe phatswa.

Pusoselegae ya Maquassi Hills e samagana le tlhokego ya metsi.

0 89

Jaaka metsi a tsweletse go nna tlhobaboroko mo dikgaolong di le dintsi tsa Aforika Borwa, Pusoselegae ya Maquassi Hills le yona e ntse e itemogela bothata jwa tlhokêgô ya metsi mme seno se ne sa lebisa kwa goreng ketapele ya Pusoselegae e etele sethêô sa tlamêlô ka metsi sa Sedibeng.

Majoro Victoria Kgabi, Mmusakgotla Manini Notwane, Motsamaisi wa Pusoselegae Velaphi Zikalala gammogo le Mokaedi wa namaotshwere wa Botegeniki Nelson Mwase ba ne ba etela sethêô kwa Balkfontein gaufi le Bothaville ka maikaêlêlô a seo Pusoselegae e kaileng fa e le go fitlhelela tharabololo ya tlhokego ya metsi.

Majoro o ne a batla go itemogela ka namana ditsamaiso kwa sethêông sa Sedibeng le ka moo di nnang le seabê mo go nneng gona kgotsa go tlhokega ga metsi.

Sebueledi sa Pusoselegae, McCaswell Khumalo

Go ya ka Sebueledi sa Pusoselegae McCaswell Khumalo, ba Sedibeng ba tlhalositse fa thêbolêlô ya metsi eo e itemogelwang ga jaana e le ka ntlha ya fa ba ise ba kgone go bona tharabololo ya porogerama ya ga jaana eo e pompang metsi.

Sethêô sa Sedibeng se ikgolagantse le bao ba amanang le porogerama mme ba ne ba tshepisa gore ba tla etela bodutelo jwa metsi ba Tswelelang ka Laboraro 14 Phatwe 2019 go tla go sekaseka mathata a porogerama.

Go ya ka Khumalo, e tla re fa morago ga gore porogerama e baakanngwe, Pusoselegae e tla be e tsenya mo tirisong mokgwa yo o dumelanweng wa go tima thêbolêlô ya metsi mo bosigong go netefatsa gore a nne teng motshegare.