Gaabo Motho go thebe phatswa.

Puso ya @NWPGOV e neelana ka madi go tsweletsa dithuto pele

0 110

Ka re le Batswana rotlhe re a itse gore fifing go tshwaranwa ka dikobo le gore sejo sennye ga se fete molomo. Mabogo dinku.

Ka ga jalo fa go na le mongwe yo o mo itseng a batla go tsweletsa dithuto tsa gagwe pele mme a itlhôka, kgotsa wena ka sebele o rata go tsweletsa dithuto tsa gago mme o itlhôka, puso ya Bokone Bophirima e ka go thusa.

Puso e itsisitse thebolo ya madi go thusa bao ba nang le kgatlhego go tsweletsa dithuto pele mo ngwageng wa 2019 kwa ditheông tseo di farologaneng tsa thuto e e kgolwane.

Go ya ka pegêlô eo e rêbotsweng ke Bonolo Mohlakoana go tswa kwa kantorong ya Moeteledipele wa Puso mo Porôfênseng ya Bokone Bophirima, bao ba tlhôkang thuso ya madi ba tshwanetse gore e be ba nna mo Porôfênseng ebile ba ikaêlêla go tsena sekolo mo nakong e e feleletseng.

Thuso e tla newa bao ba neng ba dira Mophato wa 12 le bao ba setseng ba o falotse gammôgô le bao ba setseng ba le kwa dithêông tsa thuto tse di kgolwane mme ba na le kgatlhêgô go ithuta ka tsa temô; ngwaô le botaki; bojanala; go aga le ditsela; dithuto tse dingwe tsa engineering; molaô; moruô le matlôtlô; maphelô; thuto gammôgô le dipalô, saense le technology.

Ditlankana tsa go kopa thuso ya madi di ka bonwa kwa dipusoselegaeng tseo di farologaneng tsa Porôfênse go akaretsa le dipusoselegae tsa sedika; makgotla le kwa ditheông tsa badiri. Ditlankana di tshwanetse go busetswa koo di bonweng gôna.

Dikopo di tlile go dirwa go fitlha ka 11 Ferikgong 2019.