Gaabo Motho go thebe phatswa.

#NTCE2019 e tshwanetse go rotloetsa baithuti go tsaya bojanala tsia

0 82

Dipontsho tsa monongwaga tsa bosetšhaba tsa ditiro mo go tsa bojanala di tshwanetse go rotloetsa baithuti go tsaya serutwa sa tsa bojanala tsia mme ba itse gore ba ka itshedisa ka tsa bojanala. Seno se builwe ke Motlatsatona wa Bosetšhaba wa Lefapha la Bojanala, Fish Mahlalela.

Mahlalela o buile seno ka nako eo a neng a eme ka lefoko, letsholo la go thankgolola dipontsho tsa bosetšhaba tsa ditiro mo go tsa bojanala.

Letsholo la go thankgolola dipontsho le ne le tshwerwe gompieno 29 Phatwe 2019 kwa Potchefstroom mme le tsenetswe ke bobegakgang, Mokhuduthamaga Kenosi Mosenogi wa Lefapha la Bojanala mo Bokone Bophirima, Tlhogo ya Lefapha Advocate Neo Sephoti, Majoro wa Sedika sa Dr Kenneth Kaunda; Barei Mosiane-Segotso gareng ga ba bangwe.

#NTCE2019 e tlile go tshwarelwa kwa Rustenburg

Mahlalela o tlhalositse gore go le gontsi baithuti ba tsaya serutwa sa tsa bojanala e le sa tlalaletso mme ga ba bone e le seo ba ka se tseelang go ba thusa ka tsa tiro le go iphidisa ka sona.

Mahlalela o rotloeditse baithuti gore ba tseye serutwa seno tsia mme a tlhalosa gore dipontsho di tla thusa mo go seno ka ntlha ya fa di tlile go kopanya baithuti le batsayakarolo bao ba farologaneng go tswa mo maphateng ao a farologaneng a tsa bojanala.

Porôfênse ya @NorthWestNTCE e ikaeletse go godisa lephata la bojanala

Dipontsho di tlile go tshwarwa go simolola ka 19-21 Lwetse 2019 mme di tlile go akaretsa disiminara le babontshi ba ka nna 50 go tswa mo maphateng ao a amanang le tsa bojanala.