Naga ka bophara e bega dikgêtse di le 1280 tsa #Covid19SA

Mo Bokone Bophirima dikgêtse di santse di le 6 mme go nnile le leso le lengwe leo le golagantswêng le Covid-19 Lefapha la Bosetšhaba la Boitekanêlô le rêbotse dipalô tsa sešheng tsa bao ba tshwaêditswêng ke mogare wa Covid-19 gompieno 29 Mopitlwe 2020. Go ya ka Tona ya Lefapha, Dr Zweli Mkhize, ke batho ba … Continue reading Naga ka bophara e bega dikgêtse di le 1280 tsa #Covid19SA