Gaabo Motho go thebe phatswa.

Molotsi, SG Ntuane le Batleng di tsabakela mo moletlông Batšha Ba Kopane wa dikabo wa dithuto wa paka ya makgaolakgang

0 289

Mokgatlho wa tsweletsopele wa Batšha ba Kopane go tswa kwa Mabeskraal mo Pusoselegaeng ya Moses Kotane o tshwere gompieno, Labotlhano 18 Diphalane 2019, moletlo wa dikabô go tlotlomatsa baithuti bao ba dirileng ka manôntlhôtlhô mo pakeng ya bonê ebile e le ya makgaolakgang ya dithuto.

Baithuti go tswa mo dikolong-pôtlana di le ‘somennê le tse dikgolwane di le supa tsa karolo ya bophirima ba Pusoselegae, ba kokoane mo ntlolehalahaleng ya sekolo se se pôtlana sa Mabeskraal go tla go amogela dikabô tsa bona.

Mo moletlông wa paka ya bobedi yo o neng o tshwerwe ka 26 Phukwi 2019, Didintle Putu go tswa kwa Moetlo Primary School kwa motseng wa Mabeskraal o ne a ikgapela kabô ya go nna moithuti yo o gaisitseng baithuti ba dikolo-pôtlana tsa kgaolo; Omphile Moatshe go tswa kwa Herman Thebe Secondary School kwa motseng wa Mmatau o ne a ikgapela kabô ya go nna moithuti yo o gaisitseng baithuti ba dikolo tse di kgolwane.

Didintle Putu go tswa kwa Sekolong-Pôtlana sa Moetlo yo a gaisitseng baithuti go tswa kwa kgaolong ya Bophirima ba Moses Kotane.

Ka nako ya moletlô wa paka ya bobedi, Motsamaisi kwa Batšha ba Kopane e leng Pondo Mogaki o kaile gore maikaêlêlô a dikabô tseno, tseo di simolotseng mo ngwageng wa 2018 ke go rotloetsa baithuti go tiisa mo dithutong tsa bona.

Gompieno fa a eme batlamoletlông ka lefoko, Mogaki o tlhalositse gore mo pakeng eno ba tlile go aba gape dikgêlê di le pedi (sekgêlê go moithuti wa sekolo se se pôtlana le sekgêlê go moithuti wa sekolo se se golwane) mme baithuti bano e le bao ba gaisitseng go tloga ka Ferikgong go fitlha ga jaana.

Bagolo bao ba tlileng go nêêlana ka dikabô go baithuti. Go tswa Molêmêng go ya Mojeng: Pinky Mariam Mogaki, Boitumelo Shaw gammôgô le Itumeleng Nkooe. Setshwantsho: Malebogo Putu Media / Dikgang24

Moletlô o simolotse ka thapelo le go tshubiwa ga kêrêsê go gopola le go êma nokeng bao ba amilweng ke mogare wa HIV /AIDS le malwetse a mangwe ao a sa alafesegeng.

Pele ga fa a tshuba kêrêse, Motshidisi Kgasoe go tswa kwa Basadi Bofang Matheka o rotloeditse baithuti go itshôkêla dikgwêtlô tsa botshelo le go ikamogêla, mme ba tiye ba se letlelele dikgwêtlô go ba thibêla go phelêla go fitlhêlêla ditôrô tsa bona.

Mme Itumeleng Nkooe go tswa kwa Empowered Motivation le ena o nêêlane ka thotloetso go baithuti batlamoletlông. Reetsa thotloetso ya ga Mme Nkooe fano:

Galaletsang Motshepang go tswa kwa Herman Thebe, o ne a nêêlana ka thotloetso go baithuti go lebeletswe go kwadiwa ga ditlhatlhobo tsa makgaolakgang tsa monongwaga. Setshwantsho: Malebogo Putu Media. Malebogo Putu / Dikgang24

Reetsa thotloetso ya ga Galaletsang fano:

Pele ga tirelo ya dikabô e simolola baruti ba ne ba kopiwa go rapelêla baithuti mo ditlhatlhobong tsa makgaolakgang.

Tshimololo ya dikabô

Reetsa Motsamaisi kwa Batšha Ba Kopane, Pondo Mogaki fa a itsise baithuti botlhe bao ba tlhageletseng mo maemong a lesome a a kwa godimo go tswa kwa dikolong-pôtlana le tse dikgolwane.

Baithuti bao ba gaisitseng go tswa kwa dikolong tse di pôtlana le tse dikgolwane bao ba tlhageletseng mo maemong a matlhano a a kwa godimo.

Baithuti bao ba gaisitseng ba ba tlhageletseng mo maemong a matlhano a a kwa godimo. Go simolola kwa morago go tswa Molêmêng go ya Mojeng: Omphile Moatshe, Remofilwe Serumola go tswa Herman Thebe Secondary kwa Mmatau-Modimosana; Oratile Motaung go tswa Kalafi kwa Letlhakeng la Sedumedi gammôgô le Regomoditswe Ntsime go tswa Batleng kwa Tlhatlhaganyane. Fa Pele: Tshegofatso Mothibedi yo a gaisitseng baithuti botlhe ba dikolo-pôtlana mo pakeng eno le Amogelang Mahlangu go tswa Molotsi Primary kwa Mabeskraal; Mawêlane Onthatile le Oratile Mashego go tswa SG Ntuane kwa Tlhatlhaganyane le Reabetswe Moanakwena go tswa kwa Molotsi. Setshwantsho: Malebogo Putu Media. Malebogo Putu / Dikgang24

Moithuti yo o gaisitseng baithuti botlhe ba dikolo-pôtlana mo Bokone jwa Moses Kotane mo pakeng eno.

Moithuti yo o gaisitseng baithuti botlhe ba dikolo-pôtlana mo Bokone jwa Moses Kotane fa maduo a go tloga ka Ferikgong go fitlha ga jaana a kôpanngwa.

Moithuti wa Sekolong-pôtlana sa SG Ntuane kwa Tlhatlhaganyane, Oratile Mashego o lebogisiwa go nna Moithuti yo o gaisitseng fa maduo a gagwe go tloga ka Ferikgong go fitlha ga jaana a kôpanngwa. Setshwantsho: Malebogo Putu Media. Malebogo Putu / Dikgang24

Moithuti yo o gaisitseng baithuti botlhe ba dikolo tse di kgolwane mo pakeng eno ebile e le gape moithuti yo o gaisitseng fa maduo a gagwe go tloga ka Ferikgong go fitlha ga jaana a kôpanngwa.