Gaabo Motho go thebe phatswa.

Modiri wa kgolêgêlô o tshwaretswe petêlêlô kwa Kimberley

0 110

Modiri wa kgolêgêlô o tlile go tlhagêlêla kwa kgotlatshêkêlô ya Galashewe gompieno, Laboraro 04 Sedimonthole 2019 go latela petêlêlô ya mosadi wa dingwaga di le 20.

Go ya ka Sebueledi sa Mapodisi Brigadier Mohale Ramatseba, mmeteledi ke modiri kwa kgolêgêlong ya Tswelopele kwa Kimberley.

Tiragalo ya petêlêlô go begwa e diragetse mo mosong wa Mosupologo.

Go begwa fa motswasetlhabêlô a ne a ya gae fa a tla tshosediwa le go betêlêlwa.

Mmelaêlwa o tshwerwe ka Labobedi 03 Sedimonthole 2019.