Gaabo Motho go thebe phatswa.

Mmê le bana ba gagwe ba le babedi ba tlhokafala moragô ga go ja nama eo e nang le botlhole jwa magôtlô

0 240

Go ya ka Mapodisi, mosadi o kwetse molaêtsa gore ba losika ba sale ba mo tlhokomeletse bana.

Mosadi wa dingwaga di le 49 le bana ba gagwe ba le babedi ba dingwaga di le 6 le 11 Kwa Guqa, gaufi le Mpumalanga ba tlhokafetse fa moragô ga gore ba je nama eo e nang le botlhole jwa magôtlô.

Mapodisi a dumela fa mosadi yono a ne a ipolaya a le esi mme ka bomadimabe bana ba gagwe le bona ba felêlêtsa ba jele nama eo e nang le botlhole.

Go ya ka Mapodisi a Mpumalanga, morago ga gore mosadi yono a je nama, go dumelwa fa a ne a tsena ka nngwe ya diphaposi tsa ntlo mme a tlogêla nama fa bana ba neng ba e fitlhêlêla gona mme ba e ja.

Go ya pele mapodisi a tlhalositse fa bana ba fitlhêtswe ke mogoloabona yo o neng a ba sianesetsa kwa tleleniking, mme ka bomadimabe ba tsa phôlô ba ne ba netefatsa fa ba tlhokofetse.

Mokimisinara wa Mapodisi a Porôfênse ya Mpumalanga, Lt-Gen Mondli Zuma o ikuetse kwa baaging gore ba kope thuso fa ba itêmogêla matsapa mme ba seka ba swa senku.