Gaabo Motho go thebe phatswa.

Mapodisi a Kimberley a tswalêla bodirêlô ba diritibatsi

0 214

Kgabagare mapodisi a Kimberley a begile fa a tshwere mmelaêlwa wa dingwaga di le 33 ka ditatofatso tsa go gwêba ka diritibatsi. Mapodisi a tlhalositse fa mmelaêlwa a tla tlhagêlêla fa pele ga kgotlatshêkêlô fa gautshwane go arabêla ditatofatso tseno.


Mapodisi a Kimberley a tswetse seo a se tlhalositseng fa e le bodirêlô ba diritibatsi gompieno, 18 Ferikgong 2020.

Go ya ka pegêlô eo e rêbotsweng ke Mapodisi tiragalô eno e latetse fa morago ga gore ba nêwê tshedimosetso ka flat eo e neng e belaetsa gore go dirwa diritabatsi kwa go yona.

Go ya ka Lt Col Dimakatso Mooi, setlhôpha sa Matseka ao a samaganang le bosenyi jo bo rulagantswêng se ne sa phuruphutsha flat eno mme ba fitlhêla dikalê, diritibatsi, le didiriswa tse dingwe.

Mooi o tlhalositse gore didiriswa le diritibatsi tseo Mapodisi a di fitlhetseng kwa flateng eno di lekanyêtswa go dimilione tsa Diranta di le 10.

Ka nako ya phuruphutsô, monna mongwe yo o neng a belaetsa o ne a feta gaufi le flat mme ka gangwe mapodisi a ne a mo emisa mme ba fitlhêla a tshotse seritibatsi sa Tik seo se lekanyêtswang go R2500.

Mokomisinare wa Mapodisi kwa Kapa Bokone, Lieutenant General Risimati Peter Shivuri, o akgotse Mapodisi go ka gore ba dirile tiro e ntlê mo twantshong ya diritibatsi.