Gaabo Motho go thebe phatswa.

Lekwalo itshupo le le tlwaelegileng le tlile go tswelela go dira.

160

Lefapha la merero ya selegae le itsisitse mo pegelong gore lekwalo itshupo leo le tlwaelegileng le le botala jwa tlhaga, le tlile go tswelela go dira. Seno se latela go etsaetsega ga baagi fa morago ga gore dipego tse di fosagetseng mo mafaratlhatlheng di bege fa tiriso ya lekwalo itshupo leno e tlile go ya bokhutlong fa Mopitlwe wa ngwaga wa 2018 o ya fifing.

Ga go na kitsiso e e jalo eo e dirilweng ke lefapha. Re itsise baagi gore lekwalo itshupo le le botala jwa tlhaga le tswelela go nna lekwaloitshupo la semolao mme seno se tlile go tswelela go fitlhela ka nako eo dikantoro tsotlhe tsa lefapha la bosechaba di tla beng di kgona go letlelela baagi go dira dikopo tsa lekwaloi itshupo le lesha la karata.

Lefapha le kaile fa le tsentse mo tirisong, leano leo ka lona le tlileng go netefatsa go fedisiwa ga lekwalo itshupo le le tlwaelegileng le go netefatsa fa MaAfrika Borwa otlhe a dirisa lekwaloitshupo le le lengwe fela. Baagi ba rotloediwa gore ga jaana ba ka dira dikopo tsa lekwalo itshupo le lesha ka go etela e nngwe ya dikantoro di le 180 tsa lefapha, tseo di nang le mafaratlhatlha a live capture ao e leng ona a kgontshang go dira lekwalo itshupo la karata. Kgabagare lefapha le dirile tumelano le ba bolokelo jwa matlotlo ba FNB, Standard, Nedbank gammogo le ABSA gore badirisi ba ka tsenya dikopo tsa lekwalo itshupo le lesha kwa ntle le go ya kwa dikantorong tsa lefapha. Mo porofenseng ya Bokone Bophirima, baagi ba ka iponagatsa kwa dikantorong tse di latelang tsa lefapha go dira dikopo tsa bona:

  • Mankwe / Mogwase – Stand 934,, Unit 3, Mogwase Complex
  • Rustenburg – 127 Bethlehem Drive, Rustenburg mo toropong
  • Brits – 27 Tom Street, Brits mo toropong
  • Klerksdorp – 50A OR Tambo Street, Klerksdorp
  • Mmabatho – Dr James Moroka Drive, Motswedi House
  • Atamelang – Unit 1, 1093B Main Street
  • Itsoseng – 3318 Zone 1
  • Lichtenburg – 37 Buchanan Street
  • Vryburg – 37 Market Street
  • Wolmaransstad – cnr Kruger and Smith Street, Wolmaransstad.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.