Gaabo Motho go thebe phatswa.

Lefapha la Thuto mo Bokone Bophirima le a re baithuti ba Mophato wa 12 ba tlile go kwala ditlhatlhobo tsa makgaolakgang tsa bofêlô jwa ngwaga.

0 91

Komiti ya Kgotlathêômolao ya Bosetšhaba eo e ikarabelang mo merêrong ya thutopôtlana e itsisitse fa e itumedisiwa ke netefaletso ya Lefapha la Thuto mo Porôfênseng ya Bokone Bophirima gore baithuti ba Mophato wa 12 ba tlile go kwala ditlhatlhobo tsa makgaolakgang tsa bofêlô jwa ngwaga.

Komiti e etetse Porôfênse go tla go lekola seêmo sa thuto le ipaakanyo ya Lefapha mo Bokone Bophirima tebang le ditlhatlhobo tsa makgaolakgang tseo di tlileng go simolola mo sebakeng se se khutshwane.

Dikarolo dingwe tsa Porôfênse ya Bokone Bophirima di ne mo tsamaong ya ngwaga di aparetswe ke ditshupetso tsa baagi ba ipelaetsa ka kabêlô ya ditirêlô, mme ba thibelela baithuti go ya sekolong. Seno se ne sa tlisa matshwênyêgô a gore a baithuti ba tla kgona go kwala ditlhatlhobo monongwaga. 


O tla itumelela: Go solofelwa fa dikolo kwa Madibogo Pan di tla tsena gape.


Komiti e tlhalositse gore seo se leng botlhôkwa ga jaana ke fa baithuti ba ipaakanyeditse go kwala ditlhatlhobo gammôgô le gore lefapha le netefatsa pabalêtshêgô ya dipampiri tsa dipotso tsa ditlhatlhobo le tseo baithuti ba tlileng go arabela mo go tsona. 

Fa morago ga kêtêlô kwa polokêlong ya sedika, komiti e kgotsofetse gore tshotlhe di dirilwe go netefatsa gore Porôfênse e tlile go tshwara ditlhatlhobo tseo di sa sôkamang e bile di babalesegile.

Nomalungelo Gina (Monnasetilo wa Komiti ya Thutopôtlana)

Komiti e ne ya êtela dikolo kwa sedikeng sa Dr Ruth Segomotsi Mompati go akaretsa le sethêô sa Taung Teacher Enrichment, mme ya tlhalosa fa e itumelela tshegetso e sethêô se e nêêlang barutabana le baithuti go lebeletswe maêmô a a bokete a thuto mo Porôfênseng.