Gaabo Motho go thebe phatswa.

Lefakong Farming e tsabakela mo dikabong tsa temô

0 273

Lefakong Farming e ikgapetse kabô ya go nna mofenyi kakaretso mo moletlong wa go tlotlomatsa bommê bao ba tsayang karolo mo go tsa temô.

Moletlo yo o neng o le mo ngwageng wa 19 o ntse o tshwarwa o ne o le kwa sethêong sa tshomarêlo ya tlhagô sa Kgaswane mo Rustenburg, mme maikaêlêlô e le go tlotlomatsa balemi ba bommê le tema eo ba e tshamekang mo merêrong ya temôthuo, ditlhapi le dikgwa.

Lefakong eo e fitlhelwang kwa Bosplaas; Moretele, e simologile ka 2015 e le sethêô sa temô sa lelapa, mme ba lema Moringa yoo ba o kotulang le go o fetolela go nna melemô kwa polaseng ya bona.

Motlhami ebile e le mokaedi wa Lefakong; Mmê Maboang Matlou o tlhalositse fa a itumeletse go fiwa kabô.

Ga jaana re fepa dithêô tse di kgolo go ntshetsa-ntlê gammôgô le marêkêlô ao a rekisang dikungo tsa maphelô go ralala Porôfênse.

Lefakong e ntse e tshegetswa ka maele le kgodiso ya kgwêbô ke Lefapha la ntshwetsopele ya magae, tikologo le temothuo mo Bokone Bophirima gammôgô le Lafapha la temôthuo, ditlhapi le dikgwa la bosetšhaba.