KA GA RONA

Dikgang24.news ke lekwalodikgang la Setswana leo le tlhagisang dikgang letsatsi le letsatsi. Maikaelelo e le go tlisa mantswe a a farologaneng mo patlelong ya bobegakgang le go akaretsa puo ya Setswana mo go tlhagiseng dikgang mo mafaratlhatlheng a dikgokaganyo le tshedimosetso. Seno ke go rotloetsa go buisa, go bua le go somarela puo ya Setswana.

Dikgang tsa rona di akaretsa tsweletsopele ya naga, thuto, maphelo, tikologo, boitapoloso, metshameko le dikgang tsa sesheng ka kakaretso. Go bega dikgang tsa tsweletsopele ya naga ga go reye gore bobodu le go sokama ga bao ba tsweletsang naga kwa pele re tlile go di didimalela. Tiro ya rona ke go neela modirisi tshedimosetso le go bua nnete, e seng go tsalana le go kgabisa mongwe kgotsa bangwe. 

Fela jaaka re tlile go bega ka tse dintle, le ka tse di maswe re tlile go bega. Ka ga jalo go itumelela tse dintle tse re tlileng go di bega go tsamaye le go amogela tse di maswe tse re tlileng go di bega. 

Re bega dikgang tseo e leng nnete, re sa gobelele ebile re sa tseye letlhakore, seno e le fa re obamela melao ya maitlamo le maitsholo ya bobegakgang ya Aforika Borwa le lefatshe ka bophara. 

Re dirisa mafaratlhatlha a bogakaganyi mmogo le Facebook, Twitter, Instagram le Snapchat go tlhagisa dikgang tsa rona le go fitlhelela badirisi ba Dikgang24.news 

Pego ya rona ya dikgang e ikaegile thata ka Bokone Bophirima, Kapa Bokone, Gauteng le Freistata, mme seno ga se reye gore ga re kitla re bega dikgang tsa Aforika Borwa jaaka e ikadile. Re lebeletse gape go tlhagisa dikgang tsa dinaga tsa Borwa ba Aforika (SADEC) le semphato sa Brazil, Russia, India, China le Aforika Borwa (BRICS) e le go baya badirisi mo dinakong tebang le ka mokgwa o naga e dirang kgwebo le go tshedisana le mafatshe a.

Re tlhagisa gape dikgang ka ga naga ya Aforika jaaka e ikadile, re lebeletse gape le lefatshe lotlhe jaaka le ikadile. 

Dikgang24.news e tlhagisa dikgang tsotlhe ka puo ya Setswana mme o ka ikgolaganya le rona ka go latela tsebe e e maleba.