Gaabo Motho go thebe phatswa.

Dikgetse tsa #Covid_19 mo Aforika Borwa di tlhatlhogêla go 402

0 201

Bokone Bophirima le Kapa Bokone di bega dikgetse tsa ntlha.

Dikgêtse tseo di totobaditswêng tsa mogare wa Covid_19 mo Aforika Borwa di tlhatlhogêtse go 402 gompieno 23 Mopitlwe 2020.

Diporôfênse tsa Bokone Bophirima gammôgô le Kapa Bokone tseo di neng di ise di bege dikgêtse dipe pele ga 23 Mopitlwe 2020, ga jaana di begile dikgêtse tsa ntlha.

Go ya ka pegêlô ya letsatsi le letsatsi ya Lefapha la Boitekanêlô mo Aforika Borwa, Bokone Bophirima e begile dikgêtse di le nnê fa Kapa Bokone e begile dikgêtse di le pedi.

Porôfênse ya Gauteng e eteletse naga kwa pele ka dikgêtse di le 207 ga jaana mme e latêlwa ke Kapa Bophirima ka dikgêtse di le 100.

Kgabagare Puso e tswêlêtse go ikuêla kwa baaging go nna le seabê mo twantshông ya kanamô ya mogare ka go sekêgêla tsêbe, dikgatô tseo di goêlêditswêng gore baagi ba seka ba kgobakana ka bontsi lefelô le le lengwe, go tlhapa diatla kgafêtsakgafêtsa le go fokotsa go tsamaya metlhakaphollêla.

Mopresidente Cyril Ramaphosa o solofetswe go êma Setšhaba ka lefoko tebang le dikgatô go ya pele mo maitekông a Puso le Setšhaba ka kakarêtso go thibêla kanamô ya mogare wa Covid_19.