Gaabo Motho go thebe phatswa.

#Covid_19 Mafelo otlhe ao a rekisang bojalwa a tshwanetse a tswalêlwê ka 6 maitsibowa

0 363

Mafelô ano a tshwanetse go tswalêlwa ka 1 motshegare ka Latshipi mme ebile a letlêlêtswe go rêkisêtsa batho ba le 50 ka nako.

Mo maitekong a Puso go thibêla kanamô ya mogare wa Corona wa Covid_19 yo o padimotseng lefatshe ga jaana, ebile o goêlêditswê go nna matlhôtlhapelo mo Aforika Borwa, mafelo otlhe ao a rekisang bojalwa a laetswe gore a tswalê ka 6 maitsibowa Mosupologo go fitlha Lamatlhatsô.

Ka Latshipi le malatsi a boikhutsô, mafelo ano a solofetswe go tswalwa ka 1 motshegare.

Seno se latêla fa morago ga gore tshwaêtsêgô tsa Covid_19 mo Aforika Borwa di golêlê kwa godimo, moo ga jaana, Laboraro 18 Mopitlwe 2020, e tsamayang go dikgetse di le 116.

Go ya ka melawana ya ga jaana eo e leng karolo ya molawana wa go samagana le matlhôtlhapelo mo nageng, mafelo otlhe ao a rekisang bojalwa a ilêdiwa go nna le batho feta 50 ka nako.

Seno se raya gore meletlô yotlhe ya boitapoloso eo e tshwarwang ka galê mo nakong eno ya Paseka le go le gantsi mo mafêlông a beke mo mafelong ao a rekisang bojalwa, ga e kitla e tshwarwa.

Baagi ba gakololwa gore ba tsêye karolo mo go thibêlêng kanamô ya mogare wa Covid_19 ka go nna le maikarabêlô mme ba sekêgêlê maitekô a Puso go lwantsha mogare yono tsebe.

Puso e gatêlêla gore go tlhapa matsogo le go fokotsa kamanô ya mmele jaaka go dumedisana ka matsogo go akaretsa le go ithiba molomo fa o gôtlhôla go mosola thata mo twantshong ya go anama ga Covid_19.