Gaabo Motho go thebe phatswa.

#byebyebikini jaaka fa #MissAmerica2019 e fedisa swimsuit mo kgaisano ya yona

0 154

Go tsere dingwaga di le 96 mme kwa bofelong kgaisano ya Miss America e sweditse go fedisa go apariwa ga bikini mo dikgaisanong tsa bona. Go tloga mo dikgaisanong tseo di latelang tsa bommabontle jwa Amerika, swimsuit ga e kitla e tlhola e nna teng.

Kgotla ya tsamaiso eo e okameng kgaisano ya bommabontle jwa Amerika e tlhotse e itsisitse gompieno, 5 Seetebosigo 2018 gore go tloga ka Lwetse fa go tshwarwa kgaisano ya Mmabontle wa Amerika wa ngwaga wa 2019, bahumagatshana botlhe ba le 51 bao ba tlileng go tsaya karolo, ga ba kitla ba tlhola ba ikgapela dintlha go ya ka ditebego tsa mebele ya bona.

Monnasetulo wa kgotla ya tsamaiso ya kgaisano, Gretchen Carlson o tlhalositse mo pegelong eo e reboletsweng bobegakgang gore go ya pele kgaisano ya Miss America ga e sa tlhola e tlile go lebelela ditebego tsa bagaisani, mme e tlile go emelela lotso le lesha la baeteledipele ba basadi bao ba tsepamisitseng megopolo ya bona mo go tsa thuto; go dira pharologano mo baaging, ba na le neo ebile ba batla go inatlafatsa.

Phetogo mo mokgweng wa kgaisano o fedisa karolo ya go apara swimsuit. Mo boemong jwa yona, mongwe le mongwe wa bagaisani o tla tsaya karolo mo puisanong le baatlhodi mo a tla tlhagisang diphitlhelelo tsa gagwe le maikaelelo a gagwe mo botshelong, le gore o tlile go dirisa Jang neo le chesego tsa gagwe go tsweletsa Pele tiro ya Miss America.

Mokgwa wa go go lebelela ditebego tsa bagaisani mo dikgaisanong tsa bommabontle, e se fela kwa Amerika, fa e sale e ntse e le ntlha ya ngangisano magareng ga barulaganyi le mekgatlo eo e lwelang ditshwanelo tsa basadi. Sebakwasegolo e le gore go apesa bagaisani bikini kgotsa yona swimsuit ke go ba dira didiriswa tseo di jesang matlho a banna monate.

Good Morning America on Twitter: “JUST IN: “We will no longer judge our candidates on their outward physical appearance. That’s huge. And that means we will no longer have a swimsuit competition.” – @GretchenCarlson on the major changes coming to @MissAmericaOrg https://t.co/ICRIsRN71h pic.twitter.com/IWKcVvCC50 / Twitter”

JUST IN: “We will no longer judge our candidates on their outward physical appearance. That’s huge. And that means we will no longer have a swimsuit competition.” – @GretchenCarlson on the major changes coming to @MissAmericaOrg https://t.co/ICRIsRN71h pic.twitter.com/IWKcVvCC50

Kgaisano go ya pele e tlile go lebelela neo ya bagaisani mme e tlile go tlhopa mofenyi wa kgaisano e lebeletse thata neo ya gagwe le gore a e tla mo kgontsha go itsweletsa pele mo botshelong le go nna moemedi yo o maatla wa kgaisano ya Miss America.

Barulaganyi ba solofela fa seno se tla bulela bahumagatsana ba le bantsi go tsenela kgaisano, seno e le go ya ka Carlson yo o tlhalositseng gore mo dikopanong di le dintsi o kopane le bahumagatsana bao ba kaileng fa ba eletsa go ipona ba tsenetse kgaisano mme ba nyemisiwa mooko ke go apara swimsuit.

Diphethogo tseno di tlile go tsena tirisong mo kgaisanong ya Miss America  eo e tshwarwang monongwaga ka Kgwedi ya Lwetse.