Gaabo Motho go thebe phatswa.

Batsamaisi, Ditlhôgô tsa mafapha le Bakaedi-bagolo ke bangwe bao ba lelêlwang ke sekwakwalala mo dipatlisisong tsa Puso ya Bokone Bophirima tsa manyôfônyôfô

0 95
 • Madi ôtlhe a a sentsweng ke dibilione tsa Diranta di le 2, 297
 • Dikgetse di le lesomê di mo lenaneong la kgotlatshêkêlô go sêkiwa
 • Go lebeletswe gore Bothathi Jwa Bosekisi Bosetšhaba bo tseê tshwetso ka dikgetse di le 21
 • Dipatlisiso tebang le dikgetse di le 15 di tla simolola
 • Bothathi Jwa Bosekisi Bosetšhaba bo sweditse go se tswelele pele ka dikgetse di le 3

Puso ya Porôfênse ya Bokone Bophirima e dira ka bojotlhe go busetsa Porôfênse mo seêmông seo se siameng seo se tla e kgôntshang go nêêlana ka ditirêlô go baagi. Seno se builwe ke Tonakgolo Job Mokgoro fa a ne a nêêlana ka Puo ya Seemo sa Porôfênse ka Labotlhano 15 Tlhakole 2019.

Mo puong ya gagwe Mokgoro o file baagi pegêlô ka diphitlhêlêlô tsa Puso go lebeletswe seo Porôfênse e neng e tshepisitse go se dira mo Puong ya Seemo sa Porôfênse sa 2018.

https://dikgang24.news/2019/02/nwpgov-nwsopa2019-tonakgolo-job-mokgoro-o-solofetswe-go-bua-ka-dintlha-dife/

Fa a nêêlana ka pegêlô tebang le go samagana le tiriso e e botlhaswa ya madi le manyôfônyôfô mo mafapheng le dithêông tsa Puso, Mokgoro o itsise gore:

 • Go fitlha ga jaana, ke batsamaisi-bagolwane ba le 6 bao ba bêêtsweng thokô mo tirong mme ebile ba lebanwe ke dithêêtsokgalemo
 • Tlhôgô ya Lefapha la Ditirêlô tsa Setšhaba le Ditsela e bêêtswe thokô mo tirong mme o lebanwe ke dithêêtsokgalemo tebang le tiriso e e botlhaswa ya madi
 • Tlhôgô ya Lefapha la Phôlô o lebanwe ke dithêêtsokgalemo tebang le tiriso e e botlhaswa ya madi
 • Batlhankêdi ba le batlhano ba Lefapha la Phôlô ba lebanwe ke dithêêtso tsa ditatofatsô tseo di amanang le tsietso, manyôfônyôfô le kgathakakô ya melawana ya Matlôtlô eo e lekanyediwang go dimilione tsa Diranta di le 350.
 • Bakaedi-bagolo ba le babedi go tswa kwa kantorong ya Tonakgolo ba bêêtswe thokô mo tirong tebang le dituêlô tseo di sa tlhamalalang malebana le sethêô sa dikgokaganyô sa NEPO Data Dynamics.
 • Dipatlisiso tebang le batlhankêdi ba bangwe ba le 11 go tswa kwa kantorong ya Tonakgolo di tswêletse
 • Lefapha la Thutô le Tsweletsopele ya Metshameko gammôgô le la Tshirêlêtsêgô ya Setšhaba le Botsamaisi jwa Dipalangwa a tsweletse ka dipatlisiso kgatlhanong le bangwe ba badiri mme ga go na ditatofatsô dipe kgatlhanong le ope ga jaana
 • Kantoro ya Tonakgolo e sekaseka dikgetse tse dingwe di le 31 tsa manyôfônyôfô le tsamaiso e e botlhaswa, mme di tla isiwa dithêêtsokgalemong fa di ka fitlhêlwa di na le môôkô.
 • Batlhankêdi ba le batlhano go tswa kwa Lefapheng la Tlhabololo ya Loagô ba lebanwe ke dithêêtsokgalemo tebang le manyôfônyôfô, go se tshepege le tsietso
 • Lephata leo le batlisisang bosenyi la diHawks le tshwaragane le dikgetse di le 49 tseo di akaretsang bogodu, tsietso le go gatakaka molawana wa thibêlô ya dirigatso tsa manyôfônyôfô wa 2004 mme madi ôtlhe a a sentsweng mo dikgetseng tseno ke dibilione tsa Diranta di le 2, 497
 • Lephata leo le kgethegileng la Dipatlisiso (SIU) le tshwaragane le dikgetse di le 44 tseo di akaretsang dithêkô tsa dithoto kgotsa ditirelo tseo di sokameng; tsamaiso e e botlhaswa; go utswa dithoto tsa Puso; go gwêba ka dithoto tsa Puso; go iphaga dibese ga Khuduthamaga mo merêrông ya Botsamaisi; tirelô ya maêmô a a kwa tlase ke borakonteraka le go duêlêla tiro eo e sa diriwang.

Mokgoro o itsise gore ntle le dipatlisiso tseno gammôgô le dithêêtsokgalemo, Puso e tsentse tirisong dikgatô go samagana le tiriso e e botlhaswa ya madi; go abiwa ga dikonteraka e se ka fa molaong go akaretsa le go apara kobo e le nngwe le bao ba ba tla iphitlhêlang ba amega mo tsietsong le manyôfônyôfô.

Mokgoro o kaile fa go le botlhokwa gore Puso ya Porôfênse e samagane le manyôfônyôfô go netefaletsa baagi gore Puso e ikaeletse go ba direla le go ba tlisetsa thêbolêlô ya ditirêlô, fa ka fa letlhakoreng le lengwe e samagane le go itlhotlhora maêpantlo a matswikinape ao a ka tsweng a santse a saletse mo Pusong.