Gaabo Motho go thebe phatswa.

Baithuti ba Seolong / Moubana ba tsamaya sekgala se se telele go ya sekolong ka ntlha ya go tlhoka senamelwa

0 120

Bese eno eo e neng e ntse e tsaya baithuti go ba isa sekolong, fa e sale e senyegile fa Tlhakole a simolola monongwaga. Setshwantsho: Malebogo Putu; Dikgang24 / Malebogo Putu

Seolong / Moubana: Moses Kotane. Bese e e tshweu ya mebala e metala mo matlhakoreng e bonwa e latlhetse tou fa morago ga lebênkêlê la mo motseng wa Seolong / Moubana. Sekgalanyana fela go tloga fa beseng eno, sekolo ke sele, se ditlhaga, se wa dipente mo mabotaneng. Se swafetse, ga se na bophelô.

Go tloga fela fa sekolong seno, o huralêla bese, lemorago la lebênkêlê le lepele la bese eno mme o gasa bofofu lefatshe go ya pele, go ikadile sekgwa, se tsamaya jalo go iphaphatha le mmila yo o mogolo yo o lebisang mo motseng yono wa Seolong / Moubana go tswa kwa motseng wa Mabeskraal.

Fa o tsamaya ka mmila yo, sekgala sa dikilomethara di ka nna lesome, o tla gorôga kwa sekolong se segolo sa Rakoko. Sekolo se ke sona seo baagi ba Mabeskraal go akaretsa metse ya Seolong / Moubana le e e mabapi ya Siga le Manamela ba isang bana kwa go sona go nwa go tswa mo nkgông ya thuto.

Sekolo se segolo sa Seolong / Moubana eleng Bataung, seo se lebilweng ke bese e e tshweu ele ya mebala e e metala mo matlhakoreng, ke se sengwe sa di le dintsi go ralala naga seo se tswetsweng ke puso mme ya itlama gore e tla rebolêla baithuti dipalangwa go ya kwa dikolong tseo di mabapi jaaka sa Rakoko kwa Mabeskraal.

Bese e e tshweu e, ya mebala e e metala mo letlhakoreng, ke yona eo e neng e rêbotswe go tsaya bana ba Seolong / Moubana go ba isa kwa Rakoko, sekgala sa dikilomethara di ka nna lesome kwa motseng wa Mabeskraal. Ga jaana ke e, e latlhetse tou, e lebile sekolo sa Bataung ka makalô, ekare e tla se raya e re ‘se ntebe jalo ka gore bana ba Seolong / Moubana nkabe ba tsena fa go wena.’

Fa e sale bese e latlhela tôu go tloga Tlhakole a simolola, baithuti ba sekolo se se golwane sa Rakoko bao ba nnang kwa motseng wa Seolong / Moubana ba tsamaya ka maoto go ya sekolong, mme ba tsamaya sekgala sa dikilomitara di le 20 go ya le go boa.

Baithuti ba patêlêtshêga go ralala sekgwa seno ka masa a 06:30 phakela gore ba tshware nako ya sekolo.

Baithuti ba patêlêtshêga go tsamaya dikilometara di ka nna pedi ba ralala sekgwa seo se kgaoganyang metse ya Seolong / Moubana le Mabeskraal mo lefifing la masa ka 06:30 go tshwara nako ya sekolo.

Baithuti le batsadi ba re bese e senyegile mme mokgweetsi wa yona o ba tlhaloseditse gore mong wa yona ga a na madi a go e baakanya.

Mokgweetsi wa bese, Thabiso, o netefaditse gore bese e senyegile mme a tlhalosa gore lebaka la gore e be e sa baakanngwe ke ka ntlha ya gore e se ya motho yo a neilweng konteraka ya go isa bana sekolong.

Thabiso a re yo a neilweng konteraka ga a na dibese mme o ne a tsena mo tumelanong le mong wa bese gore a rebole bese go tsaya bana, mme fa bese e robega, mong wa konteraka o ne a ikêma ka gore mong wa bese ke ena a tshwanetseng go e baakanya.

Lefapha la tshireletsego ya baagi le tsamaiso ya dipalangwa, ke lona leo le ikarabêlang mo merêrong ya dipalangwa tsa baithuti.

Sebueledi sa Lefapha, Thabo Sematle o tlhalositse gore ba tla dira ka bojotlhe go sala kgang ya bese ya baithuti ba Seolong / Moubana morago, le go tla ka tharabololo go netefatsa fa baithuti ba nna le sepalangwa gape.

Tsholofelo ya baithuti ke gore ba tla rebolêlwa e nngwe ya dibese tseo di pagamisang bana ba metse ya Manamela, Siga, Ratau, Makweleng go akaretsa le ba dikarolo tsa Mabeskraal tsa Atamelang le Selocha.

Ka nako ya go kwala pegêlô eno, Lefapha ga le ise le rarabolole kgang eno, mme baithuti ba tsweletse go tsamaya sekgala se se telele go ya sekolong.